۱ ارسال / ۰ جدید
admin
مدیریت یکپارچه شهری

اصلاح رویه های حاکم بر الگوی مدیریت توسعه شهری نوعی تعامل مؤثر و هدفمند با جریان شهرنشینی را مطرح میکند. به همین دلیل اتخاذ روش مدیریت یکپارچه شهری میتواند با رفع تضاد منافع بین ذی نفعان و دستیابی به نوعی عدالت در شرایطی که شهر حالت پویا و در عین حال بی ثبات دارد، باعث بهبود چشمگیر در محیط شهری شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید

CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

شعار سال